Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del EUP GR 19 in del GR 15 v Grahovem – krajše: OPPN GR 19 – južni del (Ur. list RS, št. 55/17)